จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 33

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
(จป.หัวหน้างาน) รุ่นที่ 33

ข่ า ว ส า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรม “หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.ระดับหัวหน้างาน) รุ่นที่ 23” Public Training เมื่อวันที่ 16 – 17  มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ Ap-one training center

หัวข้อการจัดฝึกอบรม

วันที่ 1

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 • สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2

หมวดที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทํางาน

 •  การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พักทานอาหารว่างการสอบสวนและการรายงานอบุัติเหตุ

หมวดที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากกํารเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุการป้องกันและระงับอัคคภัยในสถานประกอบกิจการ พักทานอาหารว่าง
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
 • การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันควบคุมปัญหาการยศาสตร์
 • การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล
  ทําแบบทดสอบหลังอบรม
วิทยากรดำเนินการ

อ.สมเกียรติ ห่วงสีทอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *