อบรมจป.บริหาร รุ่นที่ 11

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 11

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดฝึกอบรม “อบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร) รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ 11-12 ,มีนาคม พ.ศ.2564 ณ Ap-one Training Center

หัวข้อการจัดฝึกอบรม

วันที่ 1

หมวดที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างาน

หมวดที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

 • การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 • สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2

หมวดที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทํางาน

 •  การตรวจความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย พักทานอาหารว่างการสอบสวนและการรายงานอบุัติเหตุ

หมวดที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย

 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากกํารเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุการป้องกันและระงับอัคคภัยในสถานประกอบกิจการ พักทานอาหารว่าง
 • การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทํางาน
 • การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี
 • การป้องกันควบคุมปัญหาการยศาสตร์
 • การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบคุคล
  ทําแบบทดสอบหลังอบรม
วิทยากรดำเนินการ

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ เอ็มรัตน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *