ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร
19 - 20 พฤษภาคม 65
12
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
1,500.-
18 - 19 สิงหาคม 65
13
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
1,500.-

In-House Training Course​

รุ่นที่ หลักสูตร สมัคร สมัคร VIP
0001
คณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)

ใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ house Training และในแบบ Public Training” โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม Ap-one corporation co.,ltd (บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จังหวัดปราจีนบุรี

หลักการและเหตุผล

     กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ

หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 
ต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการอบรมรวมสิบสองชั่วโมง ดังนี้

() หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(
) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(
) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงานและความปลอดภัยนอกงาน

() หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน ระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(
) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.. ๒๕๔๙
(
) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง

() หมวดวิชาที่ ๓ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงสามสิบนาที ประกอบด้วยหัวข้อวิชา ได้แก่
(
) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(
) การสำรวจความปลอดภัย
(
) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(
) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(
) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(
) การประชุมและการติดตามงาน

*ร่วมกับบริษัท เพอร์เฟคเซฟตี้เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 085-8903038

E-mail

Apichart.safety@gmail.com