อบรมด้านความปลอดภัย

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแลดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2549

โปรแกรมฝึกอบรม

บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

AP - ONE CORPORATION CO.,LTD.

              ศูนย์ฝึก อบรม และ สัมมนา ที่ให้บริการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ ที่ได้รับการรับรองจากหลาย สถาบันฯ เพียบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทำ ให้เราพร้อมให้บริการฝึกอบรมทั้งในแบบ house Training และในแบบ Public Training” โดยในปัจจุบัน เราได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 New Version ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกและเรายังได้รับรองจากกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นหน่วยฝึกอบรม บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด หลักสูตรการจัดฝึกอบรม

ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นทางการ และถูกต้องตามกฎหมาย และเรายังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ศูนย์ทดสอมาตรฐานแรงงานภาค เอกชน ที่มีมาตรฐานในการทดสอบช่างไฟฟ้า โดย ได้การรับรองขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค รวมถึงเรา ยังมีบริการฝึกอบรม หลักสูตร ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรที่เปิดอบรม

 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง
 • หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001
 • หลักสูตรการบริหารองค์กร
 • หลักสูตรความรู้ทั่วไป

            หลักสูตรการจัดฝึกอบรม บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด AP-ONE CORPORATION CO.,LTD ยินดีให้บริการ หลักสูตรฝึกอบรม, ความปลอดภัยในการทำงาน, อบรมความปลอดภัยฯ, safety, จป.หัวหน้างาน, จป.วิชาชีพ, จป.บริหาร, จป.เทคนิค จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย (PPE)

ลำดับ หลักสูตร (In-House Training และ Public Training) สถานที่ รายละเอียด
1
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย
- จป.ระดับเทคนิค
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับหัวหน้างาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- จป.ระดับบริหาร
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2
หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6
หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7
หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8
หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SAFETY FIRST