ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง

หลักการและเหตุผล

           จากข้อมูลสถิติของกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานพบว่าสถานประกอบกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดในแต่ละปี ได้แก่  “กิจการประเภทก่อสร้าง”   ซึ่งการประสบอันตรายดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนั่งร้าน จะประสบอุบัติเหตุมากที่สุดจากการตกจากที่สูงหรือนั่งร้านพัง  ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติจากการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน  การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อพนักงานได้นำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติในภาคสนามจะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากนั่งร้าน  ถึงแม้ว่าความเสี่ยงจากการทำงานไม่สามารถลดให้เป็นศูนย์ได้   แต่การลดความเสี่ยงและอุบัติเหตุให้น้อยลงที่สุดนั้นสามารถกระทำได้  

           อันตรายที่เกิดขึ้นจากการทำงานบนนั่งร้านได้แก่ พนักงานพลัดตกจากนั่งร้าน การสะดุด ลื่น ล้ม การร่วงหล่นของวัสดุ อุปกรณ์  การโค่นล้มของนั่งร้านและ อันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน  การที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมวิธีการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านอย่างถูกวิธี  และได้รับการฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านในการปฏิบัติงานจะช่วยลดอัตราการประสบอันตรายจากการปฏิบัติงาน

หัวข้อการฝึกอบรม

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนั่งร้าน
 • ประเภทของนั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้านและโครงสร้างนั่งร้าน
 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับนั่งร้าน
 • ข้อกำหนดต่างๆในงานนั่งร้าน
 • มาตรฐานในการติดตั้งนั่งร้าน
 • การเตรียมการติดตั้งนั่งร้านและเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
 • การฝึกปฏิบัติการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อ
 • ข้อควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานบนนั่งร้านอย่างไรให้ปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
 • เทคนิคการตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ (ต่อ)
 • การตรวจสอบนั่งร้านแบบโครงสร้างสำเร็จและแบบท่อและข้อต่อ
 • ทดสอบความรู้หลังการอบรม (Post-Test)

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
3-4 มี.ค. 63
0003
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
27-28 มิ.ย. 63
0004
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
14-15 ก.ย. 63
0005
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com