ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

           กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด! ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ กล่าว คือ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนี้ จากนั้น ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่มีการฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สำนักงานของนายจ้างให้พร้อมที่จะให้ จนท.แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากร ต่อพนง.ตรวจความปลอดภัยในเขตพี้นที่รับผิดชอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน ๕ ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

          เนื่องจากสถานประกอบการส่วนใหญ่ มีลูกจ้างซึ่งปฎิบัติงานจำนวนไม่มาก ไม่คุ้มกับการที่นายจ้างจะดำเนินการจัดฝึกอบรมเอง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ผู้จัดจึงได้เปิดการฝึกอบรมนี้ขึ้นโดยให้ทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯเป็นผู้มาฝึกอบรมให้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และ บทลงโทษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจากไฟฟ้า สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
  • ผลของกระแสไฟฟ้าที่มีต่อร่างกายมนุษย์ หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า   อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ความปลอดภัยส่วนบุคคล วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
  • วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย  การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าในการทำงานบนที่สูง
  • วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าดูด/ ไฟฟ้าช๊อต​กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บทลงโทษ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
  • ประเภทและลักษณะของการประสบอันตรายจาไฟฟ้า ผลของกระแสไฟฟ้า ที่มีตอ่ ร่างกายมนษุย์หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า อุปกรณ์ค้มครอง ความปลอดภัย ส่วนบคุคล วิธีการตรวจสอบระบบไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน วิธีปฏิบัติเมื่อพบผู้ประสบภัย และการช่วยเหลือผ้ปูระสบอันตรายจากไฟฟ้า
  • วิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาลผู้ประสบอันตรายจากไฟฟาดูด / ไฟฟ้าช๊อต
  • แนะแนวข้อสอบภาคความรู้ 60 ข้อ (คำถามพร้อมเฉลยคำตอบพร้อมอธิบาย)
  • แนะแนวข้อสอบภาคปฏิบัติ โดยสอนจากแบบการติดตั้งระบบไฟฟ้า ที่เป็นโจทย์ในการทดสอบ

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
3 มี.ค. 63
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
29 เม.ย. 63
0002
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
29 มิ.ย. 63
0003
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
31 ส.ค. 63
0004
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
7 พ.ย. 63
0005
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com