ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น

วัตถุประสงค์

               ตามที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 มาตรา 16 กำหนดให้ อธิบดี ประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข การฝึกอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ ลูกจ้างทุกคน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ได้อย่างปลอดภัย ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ นายจ้าง ต้องจัดให้ มีการฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ ประกาศ นี้ใช้บังคับ ( ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้น ไป)

              เกี่ยวกับการจัดอบรม แก่ ลูกจ้าง นอกจากการอบรมลูกจ้างทุกคน แล้ว ในกรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย ให้ นายจ้าง จัดให้มีการฝึกอบรม ลูกจ้างทุกคน ก่อนการเริ่มทำงานเพื่อเป็นการตอบสนองเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดอบรมให้ความรู้แก่ลูกจ้างทุกคน

หัวข้อการฝึกอบรม

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อ เรื่องความปลอดภัย อาชีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และ กฎหมายความปลอดภัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ในข้อบังคับ ว่าด้วยความปลอดภัย ฯ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
  • เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ของสถานประกอบการ

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
3 มี.ค. 63
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
25 พ.ค. 63
0002
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
22 ก.ค. 63
0003
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
3 ส.ค. 63
0004
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
30 ก.ย. 63
0005
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com