ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)

หลักการและเหตุผล

           จากกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการ อบรม ปั้นจั่น หรือทบทวน การทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงาน เกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ผู้บังคับปั้นจั่น
  2. ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
  3. ผู้ยึดเกาะวัสดุ
  4. ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

Public Training Course

วันที่อบรม รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
5-7 มี.ค. 63
0003
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
18-20 พ.ค. 63
0004
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
29-31 ก.ค. 63
0005
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
10-12 ก.ย. 63
0006
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร
17-19 พ.ย. 63
0007
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5,500.-
ปิดรับสมัคร
ปิดรับสมัคร

In-House Training Course​

รุ่นที่ สถานที่ ราคา/ท่าน สมัคร สมัคร VIP
0001
บริษัท เอพี - วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Coming soon

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com