ผลงานด้านการบริการบุคลากรด้านความปลอดภัย ปี 2559

P O R T F O L I O 

37 โครงการ

งาน Site Safety Service Control : Ayutthaya

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : FYI’17 Korat Slidwe Expansion

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท  ซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : MBP-KN

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : มิตรภูเขียว โรง B

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จํากัด (ภูเขียว)

งานก่อสร้างโครงการ : โรงงานน้ําตาลมิตรผลกุฉินารายณ์ กาฬสินธ์

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เทคนิคคัลโซลูชั่น จํากัด (ภูเขียว)

งานก่อสร้างโครงการ : Mahachai Green Power

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ดีพี คลีน เท็ค (ประเทศไทย) จํากัด 

งานก่อสร้างโครงการ : Green Spot Soy Milk

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พัฒน์กล จํากัด (มหาชน)

งานก่อสร้างโครงการ : Honda Euo6 Building

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Tipco Renovate Water Supply

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : CentralPlaza Pinklao Chaengwattana

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : RDF-SKK

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : SMC-NR1

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สยามมอร์ตาร์ (หนองเรือ) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : VCM-SKK

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : SMC-LP1

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Bulk Loader STL

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Canon Substation Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Cardinal Health Substation Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : IRPC CHP2 230KV Substation Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : D-182 Klongluang Utilities Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Export Power to PTTGSP Linde Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Samphran4 Substation Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Siam Rubber Substation Project

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเมนส์ จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : BKK Marriott Queen’s

ผู้ว่าจ้าง : บจก.สเปซแมทริกซ์ดีไซน์คอนซัลแทนส์(ประเทศไทย)

งานก่อสร้างโครงการ : BP-Castrol

ผู้ว่าจ้าง : บจก.สเปซแมทริกซ์ดีไซน์คอนซัลแทนส์(ประเทศไทย)

งานก่อสร้างโครงการ : IRTC SR Phase2 Expansion

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : FETL-AYT-A&B

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : PEPSICO-Phase 2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยโตโกเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : บจก.ฟูจิคูระอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยทากาซาโก จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : PEPSICO-Phase 2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Clean Room 100K PDD

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สเปเชียล บิซิเนส จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : ห้องเย็นอาหารเบทเทอร์

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฐิติวิชญ์คอนสตรัคชั่น จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : ST Major Plant Renovation

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แมสเทคล้ิงค์ จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : VCMSKKโรงงํานปนูซิเมนตไ์ทย(แก่งคอย)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สหรุ่งเรืองเอ็นจิเนียริ่ง (1991) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Bosch automation project

ผู้ว่าจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจํากัดเอชแวคโซลูชั่น

งานก่อสร้างโครงการ : Candian 700 MW Solar

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไคเซอร์ คอนสตรัคชั่น (ประเทศไทย) จํากดั

งานก่อสร้างโครงการ : Candian 700 MW Solar

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส-2000 สตีลแฟบริเคท จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : Candian 700 MW Solar

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปุณณตัน จํากัด

OUR WORK