ผลงานด้านการบริการบุคลากรด้านความปลอดภัย ปี 2555

P O R T F O L I O 

9 โครงการ

งานก่อสร้างโครงการ : อาคาร 5 และโรงอาหาร บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทไฟร์เรดดี้กัด

งานก่อสร้างโครงการ : VERTICAL MILL STL5

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทปูนซิเมต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : GSA STS 6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัทปูนซิเมต์ไทย(ท่าสง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Q Con New Plant Factory

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Q Con New Plant Factory

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : FY’ 12 Korat Slider

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : โรงงานปูนซีเมนต์ไทย เขาวง

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิลเวอร์โกลด์ โปรฟิท กร๊พ จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง)จํากัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เรืองสรรค์เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย)จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ:  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)จํากัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอกะ จํากัด

OUR WORK