ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

หลักสูตร

 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.บริหาร)
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป. เทคนิค)
 • หลักสูตรการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ (คปอ.)
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้น
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น(4 ผู้)
 • หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
 • หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้านสูง
 • หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • หลักสูตรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • หลักสูตรระบบคุณภาพ ISO 9001
 • หลักสูตรการบริหารองค์กร
 • หลักสูตรความรู้ทั่วไป
 • กฎหมายหมายแรงงานที่หัวหน้างาน/ผู้บริหารควรรู้
 • กฎมายแรงงาน(ใหม่) สำหรับผู้บริหารและนักบริหารงานบุคล
 • การจัดทำและบริหารโครงสร้างเงินเดือน
 • วินัยและการลงโทษทางวินัย
 • การจัดทำข้อบังคับการทำงานที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
 • สรรหาคัดเลือกอย่างไร ให้ได้คนดีมีคุณภาพ
 • ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 • การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for Non-HR)​​
 • การจัดทำและควบคุมเอกสารระบบ ISO 9001:2015
 • การจัดระบบงานจัดซื้อตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • การจัดการระบบงาน HR ตามระบบ ISO 9001:2015
 • การทำ Internal Quality Audit
 • การทำ Inter Audit & Management Review
 • Hunman Resource Risk Assessment
 • เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • การประยุกต์ใช้ KPI ในการบริหารงานผลิต
 • การกำหนดเป้าหมายและการประเมินผลงานรายบุคคล​
 • การเขียน KPI และการวัดผลงาน
 • การประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้บังคับบัญชา
 • เทคนิคการสอนงานแบบ On The Job Training
 • Problem solving and decision making
 • การสื่อสารที่เกิดประสิทธิผล
 • การสื่อสารอย่างไรให้ชนะใจผู้อื่น
 • ผู้นำ 5ส สู่ความสำเร็จ
 • การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ (Power of Mindset)

MENU

T R A I N I N G – S A F E T Y

OUR WORK

WORKINGS

ผลงานการฝึกอบรมด้าน

ความปลอดภัยที่ผ่านมา

พ.ศ. 2558

3 โครงการ

พ.ศ. 2560

1 โครงการ

พ.ศ. 2561

3 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นสำหรับลูกจ้างทั่วไป

และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิลเวอร์ แซค โปรดักชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด,

บริษัท เทคนิคคัล โซลูชั่น จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการติดตั้งนั่งร้าน และการตรวจสอบนั่งร้าน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท สวรรค์ คอนสตรัลชั่น แอน แมเนจเม้นท์ จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมการบริหารงานด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมใน

การทำงาน

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน เขตบางคอแหลม

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท แอลพลา แพคเกจจิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัท สุรพล ซูพรีม ฟู้ดส์ จำกัด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรม Hazard Identification and Assessment Hazard

Prevention and Control

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

IN - House Training

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ณ บริษัท สุรพล ซูพรีม ฟู้ดส์ จำกัด

รุ่นที่ 2

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับ บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น

จำกัด

SAFETY FIRST