บริการบุคลากรด้านความปลอดภัย​

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

Consultant

ให้คำปรึกษาทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน

MENU

S A F E T Y

OUR WORK

หนังสือรับรอง

C E R T I F I C A T E

WORKINGS

ผลงานด้านการบริการ

บุคลากรด้านความปลอดภัย

พ.ศ. 2560

23 โครงการ

พ.ศ. 2559

37 โครงการ

พ.ศ. 2558

40 โครงการ

พ.ศ. 2557

38 โครงการ

พ.ศ. 2556

17 โครงการ

พ.ศ. 2555

9 โครงการ

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Seagate Korat Building6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Seagate Korat Building6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอกะ จำกัด

งาน Site Safety Service Control : Ayuthaya

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : RDF Feeding SKK

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิเซส จำกัด

งาน Site Safety Service Control : Ayutthaya

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เวสเทิรน์ ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

งานก่อสร้างโครงการ : FYI’17 Korat Slidwe Expansion

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท  ซีเกทเทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : MBP-KN

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Pregrinding SKK2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : VCM - STL

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : SMC - LP1

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : PRECAST (NK)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : GSA STS 4

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนส์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : GSA STS 6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนส์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : VRM STL 6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : Pre Grinding CM10 SKK

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : GSA STS 6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : อาคาร 5 และโรงอาหาร

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ไฟร์เรดดี้ จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : VERTICAL MILL STL5

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง) จำกัด

งานก่อสร้างโครงการ : GSA STS 6

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย(ทุ่งสง) จำกัด

SAFETY FIRST