ความปลอดภัย คือ หัวใจของเรา

เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

           หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ หมวดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน หมวดกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวดการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และหมวดการฝึกปฎิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาฝึกอบรม 18 ชั่วโมง 

หลักการและเหตุผล

    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ใช้บังคับแก่กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค
มีระยะเวลาการฝึกอบรม สิบแปดชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้
(๑) หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

(๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(๓) หมวดวิชาที่ ๓ การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
(ข) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
(ค) เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

(๔) หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
(ก) การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
(ข) การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(ค) การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน

ผู้เข้าอบรมจะต้องผ่านฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” และนายจ้างมอบหมายให้ปฎิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค

วัน/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร
วันที่ 1
08.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ/Pre-test
08.45-09.00 น.
แบบทดสอบก่อนการอบรม
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
09.00 –12.15 น.
การจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

-แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

- บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
12.15 –13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –16.15 น.
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

- สาระสําคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

-การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกาหนดของกฎหมาย

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
วันที่สอง
08.30 –09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 –12.15 น.
การวิเคราะห์งานเพื่อชื้บ่งอันตราย

- เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้ องกนอุบัติเหตุจากการทํางาน
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
12.15 –13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –16.15 น.
- เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกนโรคจากการทํางาน

- เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกนอุบัติเหตุร้ายแรง
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
วันที่สาม
08.30 –08.45 น
ลงทะเบียน
09.00 –12.15 น.
การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
12.15 –13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 –16.15 น.
-การฝึกปฏิบัติกาจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน

-การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทํารายงาน
วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ
16.15 –16.30 น.
แบบทดสอบหลังการอบรม

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 083-7782523

E-mail

training2.ap1@gmail.com