บริษัท เอพี-วันคอร์ปอเรชั่น คือ ผู้นำด้านอุปกรณ์นิรภัย และ ความปลอดภัยทุกประเภทมากกว่า 100 รายการ                 เป็นผู้นำงานบริการด้านความปลอดภัยในประเทศไทยส่งมอบความไว้วางใจ คุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ                 คุณภาพดี มาตรฐานสากล อาทิเช่น รองเท้าเซฟตี้, หมวกนิรภัย, แว่นตาเซฟตี้, ถุงมือกันสารเคมี, ชุดกันสารเคมี,หน้ากากกันสารพิษ, อุปกรณ์กันตก, อุปกรณ์เซฟตี้ Cleanroom และ ESD Products

                      ข่ า ว ส า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม

ประกาศบริษัท

เนื่องจาก บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพพนักงานของ "นายพงศธร ศรีสุข (นิว)" ตำแหน่ง Sale Engineer นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป การกระทำใดของบุคคลดังกล่าวได้กระทำทางตรงหรือทางอ้อมนั้นรวมไปถึงการแอบอ้างใช้สิทธิ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่วันที่ประกาศจดหมายฉบับนี้ออกไป จึงเรียนมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนต่อการบริการและการทำงานในลำดับต่อไปทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใดสามารถติดต่อสอบถามบริษัทฯได้ที่ โทร.037-620-141

งานติดตั้งระบบ Solar Floating ขนาด 6 MWP
โครงการเพื่อน้องที่ห่างไกล จากสายใยเครือข่าย
จป. ครั้งที่ 28 ปี 2566

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภัย “โครงการเพื่อน้องที่ห่างไกล จากสายใยเครือข่าย จป. คั้งที่ 28” ของชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ ณ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเสา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566

Introduction to practical electro-pneumatic

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม งานอบรมหลักสูตร ” Introduction to practical electro-pneumatic “ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม The Garden 304 บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้อบรม ได้รู้จักเกี่ยวกับ pneumatic โดยได้ความร่วมมือจากบริษัทต่างๆ ในการจัดบูธกิจกรรม ให้ผู้เข้าอบรมได้ลองปฎิบัติและเรียนรู้จากหน้างานจริง เพื่อนำไปปรับใช้ในหน้างานของแต่ละท่าน

จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 33

“หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.ระดับหัวหน้างาน) รุ่นที่ 33” Public Trainin

อบรม จป.บริหาร รุ่นที่ 14

 “อบรมหลักสูตร จป.บริหาร  รุ่นที่ 14 ” เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ AP-ONE TRAINING CENTER

ประจันตคาม มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน

บริษัท เอพี-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประจันตคาม มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน 2022 เมื่อวันที่ วันที่ 28 สิงหาคม 2565

SERVICE

บ ริ ก า ร ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ รั บ เ ห ม า ก่ อ ส ร้ า ง

บริการด้านความปลอดภัย

บริการความปลอดภัยทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น บริการบริหารจัดการบุคากรด้านความปลอดภัยโครงการก่อสร้างและภายในโรงงาน จำหน่ายอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชนิด บริการซื้อมาขายไปอุปกรณ์ที่ใช้ภายอุตสาหกรรมโรงงานอื่นๆ

รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด

รับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้าน สร้างอาคาร ตึก อาคารพานิชย์ ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งงาน รีโนเวท ออกแบบภายใน ภายนอก ด้วยทีมงานมากประสบการณ์

ดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี

เรามีทีมงาน และ บุคคลากรที่มีความเชี่ยว ชาญในด้านการก่อสร้าง มีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้การประสานงาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งหมดนี้เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

ประสบการณ์กว่า 10 ปี

เรามีประสบการณ์ผ่านงานมาหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาคารขนาดใหญ่ ท่าเรือ อพาร์ทเม้น อาคารสำนักงาน สถานีบริการน้ำมัน บ้านพักอาศัย ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อม

0
โครงการด้านความปลอดภัยมากกว่า

OUR WORK

บุ ค ล า ก ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ง า น ก่ อ ส ร้ า ง

ซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบ

บริการงานซ่อมบำรุงและติดตั้งระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบโครงสร้าง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบความปลอดภัย และยังมีงานตรวจสอบได้แก่ ตรวจสอบรับรองปั้นจั่น / เครน ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นต้น

บุคลากรด้านความปลอดภัย

บริการเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น จป.วิชาชีพ จป.เทคนิค จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร ทั้งงานด้านงานโครงการก่อสร้างและภายในโรงงาน

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้าน สร้างอาคาร ตึก อาคารพานิชย์ ห้างร้านต่างๆ รวมทั้งงาน รีโนเวท ออกแบบภายใน ภายนอก ด้วยทีมงานมากประสบการณ์

GALLERY

ความปลอดภัยคือ  หัวใจของเรา

CONTACTS

Managing Director

อภิชาต บุญยกิจโณทัย

Address

219/29 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

Phone

037-620141, 085-8903038

E-mail

Apichart.safety@gmail.com